Logo van SV Olland

Algemene Ledenvergadering op 14 december

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email

Beste leden, ouders van jeugdleden

Graag willen wij u uitnodigen voor onze algemene leden vergadering van 10 november a.s
Bijgaand ontvangt u de agenda en het verslag van vorige ledenvergadering.
Wij hopen velen van u te mogen ontvangen

Bestuur Sv Olland

 


Agenda Algemene Ledenvergadering

Donderdag 10 november 2022, 20.30 uur.


Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen notulen vorige ALV 8 maart 2022 (zie bijlage).
 3. Financieel jaarverslag.
 4. Verslag van de kascontrolecommissie.
 5. Leden kascontrolecommissie 2022-2023.
 6. Begroting 2022-2023.
 7. Beschikbaar stellen budget voor aanschaf zonnepanelen.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.
 10. Nazit met hapje en een drankje

 


Verslag Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 8 maart 2022, 20.30 uur.


Agenda

 1. Opening door de voorzitter.

De (dag)voorzitter Maarten van Loon opent de vergadering. Er zijn 30 leden fysiek aanwezig en er zijn 50 aansluitingen via internet.

 • Voorzitterschap.

De (dag)voorzitter gaat in op het voorzitterschap

 • Vaststellen notulen vorige ALV 25 november 2021 (zie bijlage).

De notulen van de ALV van 25 november 2021 worden ongewijzigd door de ALV vastgesteld.

 • Kascontrole v.v. Ollandia 2020-2021.

De kascontrolecommissie doet verslag. De boekhouding is akkoord bevonden.

 • Vaststellen nieuwe statuten en huishoudelijk reglement (zie bijlagen).

Er wordt een tekstuele opmerking gemaakt over het huishoudelijk reglement m.b.t. de leeftijdsgrens voor junioren en senioren. De statuten en het huishoudelijk reglement worden unaniem door de ALV vastgesteld.

 • Bekendmaking clubkleuren.

De clubkleuren zijn oranje zwart.

 • Vaststellen nieuw logo.

Logo B wordt met ruime meerderheid van stemmen als nieuwe logo voor SV Olland vastgesteld.

 • Herziening investering in LED-verlichting hoofdveld.

Het eerder door de ALV genomen besluit om LED-verlichting op het hoofdveld te plaatsen wordt unaniem door de ALV teruggedraaid. Het eerder genomen besluit zal dus niet uitgevoerd worden.

 • Toelichting verbouwing.

De verbouwing tot nu toe wordt toegelicht en er wordt een doorkijk gegeven naar de zaken die nog verder verbouwd/ingericht moeten worden.

 1. Vaststellen uitvoeren reparatie en isolatie dak kantine/gebouw.

De ALV stemt unaniem in met het laten repareren (en isoleren) van het dak. De kosten die daar mee gemoeid zijn, kunnen gemaakt worden. Er zal onderzocht worden of we er subsidie voor kunnen krijgen.

 1. Vaststellen contributie komend seizoen

De ALV stemt unaniem in met het contributievoorstel voor het komende seizoen. Voor de hierna komende seizoenen zal een nieuw contributiemodel/-voorstel uitgewerkt worden.

 1. Aandacht voor vacatures.

De huidige vacatures worden toegelicht.

 1. Rondvraag

Er wordt gevraagd of de consumptieprijs verhoogd wordt. Die ideeën zijn er bij het bestuur niet.

 1. Sluiting

Op 25 mei is de clubfeestavond. De secretaris dankt de (dag)voorzitter. De (dag)voorzitter dankt alle aanwezigen in de kantine en thuis en sluit de vergadering.

Meer nieuws

Ruime overwinning voor SV Olland

Ruime overwinning voor SV Olland Het is al weer een tijdje geleden dat we zo’n ruime overwinning wisten te behalen. Ondanks het