Logo van SV Olland

Informatie wedstrijden en trainingen senioren

Inleiding:
Mede naar aanleiding van het convenant “normen en waarden” wil het SV Olland bestuur d.m.v dit schrijven alle betrokkenen kenbaar maken welke gedragscodes binnen de voetbalvereniging van toepassing zijn. Het gaat hierbij met name over wat wel en wat niet mag, over wat hoort en wat niet hoort en hoe we met elkaar om dienen te gaan. Dit om verdere normvervaging tegen te gaan. Respect tonen, verantwoordelijkheid nemen, een voorbeeldfunctie zijn voor anderen. Termen die de bouwstenen vormen om op een actieve en preventieve manier ongewenst gedrag te veranderen naar gewenst gedrag. Daarom ook onderstaande regels omtrent trainingen en wedstrijden waarbij de belangrijkste voorwaarde is een juiste invulling van het begrip discipline. Dit is immers de basis van het succes in het voetbal. Het is daarom van het grootste belang dat de afspraken over deze disciplineregels worden nagekomen. Vanaf heden gelden de afspraken met betrekking tot de discipline voor alle leden van SV Olland zoals hierna is beschreven.

Aanvangstijden thuiswedstrijden:

1e elftal   14.30 uur
2e elftal   10.30 uur
3e elftal   11:00 uur
35+ elftal 10.00 uur
Vr team   10.00 uur
De tijd dat u aanwezig moet zijn wordt op de spelerslijst vermeldt of via de app gecommuniceerd

Aanvangstijden trainingen:

Selectie op dinsdag 19.30 uur en op donderdag om 19.30 uur.
Lagere elftallen op donderdag om 19.30 u. Het dameselftal traint op dinsdag en donderdag om 19.30 u

Afmelden voor wedstrijden en trainingen:

Indien men niet in staat is deel te nemen aan wedstrijden is betreffende speler verplicht dit te melden bij de verantwoordelijke mensen. Voor 1e elftalspelers is dat de hoofdtrainer, voor 2e elftalspelers is dat de teamleider. Spelers van de lagere elftallen dienen zich af te melden bij het verantwoordelijk bestuurslid technische zaken. Voor trainingen moet men zich afmelden bij de trainer (selectiespelers).

Strafzaakformulieren en daarmee samenhangende boetes/kosten:

 • Boetes moeten door spelers zelf worden betaald of afgehandeld worden volgens de afgesproken regels welke door het elftal en bestuur, vooraf aan de seizoenstart, in overleg zijn bepaald. Gele kaarten a.g.v commentaar op de leiding en rode kaarten a.g.v ernstige overtredingen of slaan van de tegenstander moeten zonder meer door de spelers zelf worden betaald.
 • Bij wedstrijden waarbij een eigen (club)scheidsrechter fluit en er een speler van SV. Olland uit het veld wordt gestuurd zal dit volgens de normale procedure doorgegeven worden naar de KNVB. Ook gele kaarten worden door onszelf (leiders) bijgehouden en zal de club tot schorsing of extra wedstrijd reserve overgaan nadat men 3 keer geel heeft ontvangen.


Wedstrijd- en reserveballen:

 • Worden door wedstrijdcoördinator in scheidsrechterskleedlokaal klaargelegd.
 • Reservespelers worden geacht weggetrapte ballen terug te halen.
 • Na afloop wedstrijd reservebal inleveren door de leider bij de wedstrijdcoördinator


Na afloop wedstrijd en/of training:

 • Vriendelijk verzoek is de doelnetten omhoog te hangen indien er geen wedstrijd meer op het betreffende veld gespeeld wordt.
 • De hoekvlaggen mee te nemen en in leveren bij de wedstrijdcoördinator.
 • Trainingsmateriaal netjes opbergen in materialenhok en kleine goals na afloop aan de zijkant van het veld terugplaatsen (op de verharding).
 • De kleedlokalen netjes achterlaten. Met name bekertjes, tape, etc. in de afvalemmer deponeren en de voetbalschoenen buiten uitkloppen.


Wedstrijdkleding:

 • Wordt door SV Olland aan de spelers beschikbaar gesteld, gewassen en onderhouden.
 • Verzoek is dat spelers zelf er voor zorgen dat na gebruik shirts en broeken goed ontvouwen in de tas worden gedeponeerd.
 • Trainingspakken en sokken zijn ook in bruikleen gesteld door SV Olland en mogen alleen op wedstrijddagen gebruikt worden (dus niet tijdens training).
 • Per 2 seizoenen worden aan de spelers 1 paar sokken overhandigd. Indien tussentijds nieuwe nodig zijn kan men deze via de penningmeester verkrijgen(inkoopsprijs). Het bestuur kan spelers verplichten tot aanschaf van nieuwe sokken indien de staat c.q kleur niet meer voldoet aan onze eisen.
 • Wedstrijd- en/of trainingsmateriaal, zoals sporttassen behoren niet in de kantine. Sporttassen behoren buiten in het tassenrek, overig (spel)materiaal behoren in de materialenruimte.
 • Dragen van scheenbeschermers is verplicht!


Kleding begeleidingsteam selectie:

 • Wordt door SV Olland aan de trainers, verzorger, grensrechter en reservespelers beschikbaar gesteld maar blijven eigendom van de vereniging.
 • Elftalleider en grensrechter hebben de jassen voor de reservespelers onder beheer.
 • Trainer, verzorger, elftalleider en grensrechter hebben deze jassen in eigen beheer en zorgen ervoor dat e.e.a een waardige en nette uitstraling blijft behouden.


Klachten en/of opmerkingen:

 • Indien een speler en/of leider/grensrechter opmerkingen, vragen of klachten heeft over trainingen, wedstrijden e.d kan hij zich direct wenden tot trainer, leider of contactpersoon van het bestuur.
 • Voor opmerkingen, vragen, klachten of hulp inzake alle aangelegenheden om het voetbal heen of van persoonlijke aard kan men zich wenden tot trainer, leider of contactpersoon bestuur.
 • Het is niet wenselijk deze opmerkingen, vragen of klachten op een andere manier tot uiting te brengen.
 • Zoveel als mogelijk zullen trainer, leider en bestuur helpen bij het vinden van oplossingen, eventueel in overleg met elkaar of derden.


Verzorging:

 • Voor opmerkingen, vragen of klachten van fysieke aard kunnen de spelers zich wenden tot de verzorger. De kosten hiervan zijn voor rekening van SV. Olland.
 • Kosten van behandeling door derden (alleen spelers selectie) zullen alleen dan vergoed worden door SV. Olland indien de verzorger en bestuurslid technische zaken daarvoor toestemming hebben gegeven. De nota’s hiervan indienen bij de penningmeester.
 • Behandelingen die als gevolg van een ernstige blessure te veel kosten met zich meebrengen moet men laten behandelen via de huisarts.
 • Na herstel van ziekte of blessures moeten de spelers zich wederom melden bij de hoofdtrainer (selectiespelers) of bij bestuurslid technische zaken zodat deze daarmee rekening kunnen houden met het oog op de trainingen en wedstrijden. Zoals bekend dient het aanmelden na een ziekte of blessure uiterlijk vóór donderdag 18.00 uur plaats te vinden.


Gebruik kleedlokalen:

 • Indien het 1e elftal een thuiswedstrijd heeft maakt dit altijd gebruik van kleedlokaal 1, de tegenstander van kleedlokaal 3.
 • Ander (lager) thuisspelend elftal maakt dan gebruik van kleedlokalen 2 en 4.
 • Alleen spelers en begeleiding mogen in de kleedlokalen komen. Niet bevoegde personen horen dus niet de kleedlokalen in- en uit te lopen.
 • De sleutel van het kleedlokaal is tegen betaling van € 5,00 verkrijgbaar bij de beheerster van de kantine.
 • Waardevolle spullen dienen zoveel mogelijk thuis gelaten te worden, immers de vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal of schade.
 • In de kleedlokalen en in alle andere ruimtes, behorende tot het gebouw, mag er niet gerookt worden
 • Spelers dienen zich in het kleedlokaal volgens de algemeen geldende normen te gedragen. Onwelvoeglijk taalgebruik en onfatsoenlijk gedrag worden niet op prijs gesteld.
 • De kleedlokalen netjes achterlaten. Met name bekertjes, tape, etc. in de afvalemmer deponeren en de voetbalschoenen buiten uitkloppen. Na afloop van de wedstrijd moet elk elftal er zelf voor zorgen dat het eigen kleedlokaal en dat van de tegenstander veegschoon wordt achtergelaten. Leider en aanvoerder zullen dit coördineren.


Calamiteiten training/wedstrijden:

 • Indien door weers-/veldomstandigheden niet getraind kan worden op het sportpark dan wordt er per situatie gekeken voor een alternatief programma. De spelers worden via app bericht op de hoogte gesteld
 • Trainer en ass. trainer selectie en trainer lagere elftallen worden persoonlijk op de hoogte gebracht door bestuurslid technische zaken.
 • Bij (algehele) afgelasting van wedstrijden zal er in de meeste gevallen, m.n voor de selectie, een alternatief programma worden ingelast (training of oefenwedstrijd).
 • Dit zal vooraf, indien mogelijk, op donderdagavond bekend gemaakt worden via de app en de website
 • Indien niet vroegtijdig voorzien kan men op zondagmorgen vanaf 9 uur de website, de voetbal.nl app raadplegen of wordt er een app bericht rondgestuurd door trainer of leider.
 • In extreme omstandigheden verzoeken wij u zelf contact op te nemen met trainer of contactpersoon.


Tot slot:

Alle spelers, leiders, trainers van SV Olland dienen zich zowel binnen als buiten de vereniging te gedragen als representanten van de vereniging.

Dit betekent:

 • Het zich nimmer in woord, gebaar of ander gedrag uiten in strijd met de openbare orde en regels van fatsoen of in strijd met de belangen en reputatie van SV Olland.
 • Het zich onthouden van (negatieve) commentaar op wedstrijdleiding, elftalleiding of clubleiding.
 • Het nalaten van alles dat de eigen conditie en gezondheid, de gezondheid van medespelers of het clubbelang kan schaden. Verder het stipt opvolgen van de richtlijnen van de verzorger of huisarts bij het herstel of preventie van blessures.